28/07/2015

Bộ Xây dựng nghiệm thu đề tài của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị

Ngày 27/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chương trình: Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng” mã số RD 66-13 do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.


Toàn cảnh cuộc họp.

Tại buổi họp, chủ nhiệm đề tài – ThS. Phạm Thị Thu Hiền đã báo cáo trước hội đồng sự cần thiết và tóm tắt nội dung đề tài. Theo báo cáo, quản lý tài chính kế toán luôn là vấn đề trọng tâm tại các đơn vị sự nghiệp cũng như sản xuất kinh doanh của mọi lĩnh vực, trong đó có xây dựng. Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và trình độ quản lý cho cán bộ tài chính kế toán trong các đơn vị sự nghiệp của ngành. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng kiến thức – kỹ năng, tổ chức Hội thảo về kết quả điều tra, trên cơ sở đó nghiên cứu biên soạn chương trình đào tạo bồi dưỡng, với 08 chuyên đề lớn: quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp, quản lý thu – chi, quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp, vấn đề tự chủ tài chính, tổ chức công tác kế toán, xử phạt hành chính,… cho nhóm đối tượng là cán bộ tài chính kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trong ngành. Tại mỗi chuyên đề, ngoài các kiến thức cơ bản, học viên sẽ còn được tham gia các cuộc thảo luận chuyên đề, xử lý tình huống cụ thể hoặc làm bài tập thực hành.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng nhìn chung đều đánh giá cao tính cấp thiết cũng như phương pháp làm việc khoa học của nhóm tác giả, đồng thời đề nghị nhóm thực hiện đề tài hoàn chỉnh, bổ sung và cập nhật một số văn bản pháp luật liên quan; chú trọng tính đặc thù của cán bộ kế toán ngành Xây dựng so với các ngành khác.

Chủ tịch Hội đồng – TS. Nguyễn Trung Hòa cũng nhất trí với Hội đồng nghiệm thu đề tài với kết quả bỏ phiếu loại Khá.

Theo moc.gov.vn