NỘI DUNG

  1. Nguyễn Chí Ngọc – Chủ tịch UBGS
  2. Mr Phạm Khánh Toàn – Phó chủ tịch UBGS
  3. Mr Nguyễn Quốc Thông – Ủy viên
  4. Mr Nguyễn Văn Tất – Ủy viên
  5. Mr Lê Quân – Ủy viên
  6. Mr Vũ Đình Thành – Ủy viên
  7. Mr Vũ Anh Tú – Ủy viên