30/12/2023

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phát hành Online số 247

Bạn đọc thân mến!

Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phù ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và Nông thôn mới cấp thôn, bản; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tại Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02/8/2022 phê duyệt “Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” cũng xác định mục tiêu chung: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Nhằm phản ánh, tuyên truyền về công tác xây dựng, kiến trúc, quy hoạch không gian cảnh quan, sản phẩm du lịch trong xây dựng nông thôn mới làm động lực phát triển kinh tế du lịch nông thôn ngày nay, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương và các địa phương thực hiện Chuyên đề: “Kiến thiết kiến trúc, cảnh quan làng xã phát triển du lịch nông thôn Việt Nam”.

Ngoài ra, cũng trong số tạp chí này, những công nghệ, vật liệu, thiết kế nội thất mới mẻ cũng được chọn lọc giới thiệu. Nghiên cứu đặc điểm không gian văn hoá kiến trúc chùa Việt ở Nam Bộ từ trường hợp so sánh chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Việt Nam Quốc Tự ở TPHCM cũng được luận bàn thông qua mục Nghiên cứu khoa học.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Tạp chí KTVN số 247