26/05/2023

Bộ Xây dựng hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

(KTVN) – Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có công văn 2005/BXD-QHKT gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi về việc hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Bộ Xây dựng cho biết, cá nhân khi gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần đảm bảo các điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc quy định điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc là chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã hết thời hạn sử dụng; bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; không vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ và trình tự thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Bộ Xây dựng hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. (Ảnh minh họa)

Trong đó, tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 2 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 6 tháng; văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục quy định tại khoản 4, Điều 24 của Nghị định này; bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Còn tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Theo đó, đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cá nhân cần gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;

Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Điều 33 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo pháp luật về kiến trúc khi đảm bảo các quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục và quy tắc ứng xử nghề nghiệp quy định tại Nghị định này.

Quang Tuyền