19/08/2015

Yêu cầu các địa phương báo cáo Quy hoạch về khoáng sản làm VLXD

Ngày 17/8/2015, Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1804/BXD-VLXD đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, trong đó giao Bộ Xây dựng: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu xi măng đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh theo quy định”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 186/TTg-KTN ngày 04/2/2015 về việc giao Bộ Xây dựng rà soát, hợp nhất Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (Sau đây viết tắt là Quyết định 152 và Quyết định 45) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp và báo cáo một số nội dung như:

Tình hình thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thuộc thẩm quyền quản lý Quy hoạch của Bộ Xây dựng và cấp phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Bộ Công nghiệp trước đây): Tổng hợp số liệu về các mỏ khoáng sản làm VLXD đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò; tổng hợp số liệu các mỏ khoáng sản làm VLXD đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt trữ lượng; tổng hợp số liệu các mỏ khoáng sản làm VLXD đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác; tổng hợp số liệu các mỏ khoáng sản làm VLXD được địa phương cấp phép (trước thời điểm Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực) đã hết hạn hoặc sắp hết hạn dự kiến đề nghị bổ sung vào khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; tổng hợp số liệu về dự án đầu tư và các nhà máy chế biến khoáng sản làm VLXD đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép đầu tư (số lượng các nhà máy, công suất thiết kế, sản lượng sản xuất, sản lượng
tiêu thụ, tỷ lệ và giá trị xuất khẩu,…).

Tình hình thực hiện việc xây dựng hoặc ban hành các văn bản chính sách liên quan đến quản lý hoạt động khoáng sản (Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản, các quy định về quản lý hoạt động khoáng sản của địa phương,…).

Các nội dung đề nghị điểu chỉnh, bổ sung tại Quy hoạch theo Quyết định 152 và Quyết định 45 (Bổ sung vào quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về ranh giới, tọa độ, diện tích, tài nguyên, trữ lượng,…).

Các tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện quy hoạch theo Quyết định 152 và Quyết định 45.

Theo Báo Xây dựng