16/03/2018

Bình Thuận: Thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh

Ngày 08/3/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 444/BXD-VLXD cho ý kiến thẩm định đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Bình Thuận.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nhận được các Văn bản số 413/SXD-KT&VLXD ngày 12/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị cho ý kiến thẩm định về Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 05/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó yêu cầu các bộ: Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại mục 39, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch. Do vậy, việc lập Quy hoạch VLXD tỉnh Bình Thuận phải căn cứ Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.

Thu Giang/BXD