06/04/2018

Yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 23/3/2018, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018.


Ảnh minh họa.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Vụ Kế hoạch tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

Các cục, vụ thực hiện thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án, đồng thời rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vưỡng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Các chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đáu thầu.

Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn.

Thanh Nga/BXD