22/04/2016

Xử lý nợ xây dựng cơ bản nông thôn mới xong trong năm 2016

Trong nội dung Công văn số 2914/VP-NNNT ban hành ngày 19/4, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.  

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có địa phương nợ xây dựng cơ bản đã cam kết xử lý nợ phải xử lý xong trong năm 2016, không để phát sinh nợ mới. Trường hợp hết năm 2016 không xử lý xong thì xem xét lại việc công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo dõi các địa phương kiểm tra việc xử lý nợ xây dựng cơ bản nêu trên; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị Quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND thành phố theo quy định.
Theo hanoi.gov.vn