10/06/2020

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021

Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch đã có Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật năm 2021. Đồng thời, Bộ cũng có văn bản Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2021 về Văn học nghệ thuật. 

Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật năm 2017

Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật năm 2017

Trong Hướng dẫn đã nhấn mạnh, công tác xét tặng phải thực hiện nghiêm túc theo Quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP (Bộ VHTT-DL đã có văn bản số 4908/VBHN-BVHTTDL ngày 29/10/2018 hợp nhất hai Nghị định nêu trên và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ); Điều 6 Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” năm 2021 do Bộ VHTT-DL ban hành.

Hội KTS Việt Nam kêu gọi KTS cả nước có những tác phẩm kiến trúc đặc biệt xuất sắc được sáng tác kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/09/1945), cho đến nay gửi Tác phẩm tham dự. Đây là dịp để KTS Việt Nam quảng bá, giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong sáng tạo kiến trúc, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc nước nhà.

Thời gian công bố tác phẩm (đã được xây dựng và đưa vào sử dụng) tối thiểu là 5 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 3 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội KTS Việt Nam.

Hội KTS Việt Nam đề nghị Chủ tịch các Hội KTS Tỉnh, Thành phố, Chi hội trực thuộc phổ biến rộng rãi Kế hoạch này đến các Hội viên, KTS thuộc địa phương, cơ sở để tham gia.

Mọi thông tin về điều kiện tham gia, hồ sơ tác giả, tác phẩm… đều được thể hiện rất cụ thể trong Nghị định của Chính phủ và Kếhoạch xét tặng Giải thưởng năm 2021 của Bộ VHTTDL đã được công bố trên Trang thông tin điện tử và Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTT-DL, thuận tiện cho KTS nghiên cứu, nhằm đảm bảo sự thuận lợi tốt nhất cho các tác giả, tác phẩm tham dự.

Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng gửi về Văn phòng Hội KTS Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội – SĐT: 0913237885), đến hết ngày 15/08/2020.

20A06023-768x1045

20A06023-01-768x1040

Tạp chí kiến trúc