29/02/2016

Về những thông tin liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Tổng công ty Sông Đà

Vừa qua, trên một số Báo điện tử có đăng tin bài liên quan đến nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hoá; quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên. Theo Thanh tra Bộ: nội dung tin bài đã đăng phù hợp với kết luận thanh tra. Song cũng còn nhiều vấn đề cần trao đổi.


Công nhân Tổng công ty Sông Đà trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó trọng tâm là công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu tài chính và quản trị doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra đối với các Tổng công ty trực thuộc Bộ, nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu tài chính và quản trị doanh nghiệp. Mục đích là để phát hiện các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách), đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện thành công đề án tái cơ cấu, phát triển ổn định và lành mạnh. Theo kế hoạch, năm 2015 Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra tại Tổng Công ty Sông Đà và đã có Kết luận thanh tra số 350/KL-TTr ngày 09/12/2015.

Tuy nhiên, sau khi nhận được kết luận thanh tra, Tổng Công ty Sông Đà đã kiến nghị với Chánh Thanh tra Bộ một số nội dung và số liệu trong kết luận còn chưa thống nhất giữa Đoàn Thanh tra và Tổng công ty, do các số liệu liên quan qua nhiều năm hoạt động của doanh nghiệp, nhiều thời kỳ lãnh đạo, nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức hoạt động và thay đổi cơ chế chính sách, nhất là đối với các công ty con, công ty liên kết (Tổng công ty không nắm giữ cổ phần chi phối) nên cần được xác định lại cho phù hợp. Chánh Thanh tra đã chỉ đạo Đoàn Thanh tra phối hợp với Tổng Công ty Sông Đà tiếp tục rà soát lại các số liệu, tài liệu và xác định lại các số liệu đảm bảo chính xác, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì vậy, trong khi Đoàn thanh tra và Tổng công ty Sông Đà đang tiếp tục xem xét làm rõ các vấn đề theo kiến nghị của Tổng Công ty, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chính thức có đề nghị Báo Xây dựng tạm thời không đăng tải các tin bài có nội dung liên quan đến kết luận thanh tra số 350/KL-TTr ngày 09/12/2015 tại Tổng công ty Sông Đà. Sau khi Đoàn Thanh tra cùng Tổng công ty Sông Đà thống nhất các nội dung và số liệu, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ xem xét quyết định việc điều chỉnh nội dung, số liệu (nếu có) và sẽ công bố công khai và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hải Đăng/Báo Xây dựng