12/11/2020

Từ năm 2021, 3 trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Kể từ tháng 1/2021, 3 trường hợp sẽ được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Xây dựng sửa đổi 2020) được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, có 3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Từ năm 2021, 3 trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Từ năm 2021, 3 trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Cụ thể, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng phải có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Bên cạnh đó, công trình xây dựng cấp 4, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Trường hợp thứ 3 là nhà ở riêng lẻ tại miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Pha Lê/Báo Dân sinh