05/03/2020

Triển khai theo dõi thi hành Luật Thủ đô năm 2020

Ngày 3-3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND, triển khai theo dõi thi hành Luật Thủ đô năm 2020.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô, qua đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đánh giá quy định của Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết gửi báo cáo về Sở Tư pháp. Thời hạn nộp báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 05-7-2020.

Bên cạnh đó, tổ chức việc rà soát các quy định Luật Thủ đô và các VBQPPL quy định chi tiết thi hành Luật do HĐND, UBND thành phố ban hành, theo tiến độ về thời gian tại Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 14-01-2020, của UBND thành phố nhằm đảm bảo việc triển khai thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và các quy định pháp luật hiện hành.

Về rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; đơn vị phối hợp gồm Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện. Dự kiến UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc ban hành VBQPPL theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg, ngày 06-11-2018, của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch xây dựng một số VBQPPL có liên quan đến phát triển Thủ đô.

Các sở, ban, ngành của thành phố chủ động phối hợp với các bộ Tài chính, Xây dựng, Tư pháp triển khai các nội dung đã được thành phố giao tại Văn bản số 5942/UBND-TH, ngày 03-12-2018, về việc phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng một số VBQPPL có liên quan đến phát triển Thủ đô của UBND thành phố.

Về tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại một số địa phương về các chính sách xây dựng, phát triển và quản lý đô thị để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, UBND thành phố, giao Sở Tư pháp chủ trì, thời gian xong trước 01-8-2020.

HP/Pháp luật và Xã hội