14/05/2018

Trả lời các kiến nghị, đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh mặt nước của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Trả lời Văn bản ngày 28/02/2018 của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam về một số kiến nghị tại Báo cáo kết quả Hội thảo “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh – mặt nước thành phố Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị”, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1005/BXD-PTĐT gửi Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.


Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với đề xuất Chính phủ giao Bộ chuyên ngành soát xét, điều chỉnh, chuẩn hóa quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định kỹ thuật về cây xanh cho các đô thị:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành xây dựng, trong đó có các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch cây xanh đô thị cho phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của các đô thị. Hiện tại, Bộ đang tổ chức ra soát, điều chỉnh để ban hành mới Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008/BXD), trong đó đã quy định cụ thể các nội dung về quy hoạch cây xanh đô thị.

Để có cơ sở xem xét, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy định văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực cây xanh đô thị, phù hợp với tình hình phát triển của đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp khác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý cây xanh và phát triển không gian xanh đô thị.

Đối với việc đóng góp ý kiến về nội dung cây xanh mặt nước trong Luật Quản lý phát triển đô thị:

Bộ Xây dựng đã tiếp thu và bổ sung ý kiến góp ý về một số nội dung nêu trên của Hội. Bộ Xây dựng mong muốn Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tiếp tục có ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý phát triển đô thị.

Đối với việc xây dựng bộ luật về cây xanh đô thị: Đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các chính sách về quản lý cây xanh đô thị theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ về chủ trương xây dựng Luật cây xanh đô thị tại thời điểm thích hợp.

Đối với đề nghị “Ngày cây xanh Việt Nam”: Đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai lồng ghép nội dung về cây xanh, mặt nước đô thị trong nội dung chương trình kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 08/11 hàng năm.

Khánh Hòa/BXD