09/08/2019

TPHCM phân cấp triển khai các dự án PPP

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan đến thủ tục đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thỏa thuận giao nhà đầu tư đã lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc lĩnh vực các sở quản lý.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với các đơn vị được giao chủ trì đàm phán hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm báo cáo UBND TP thông qua kết quả đàm phán và dự thảo hợp đồng dự án PPP. Nội dung ủy quyền như sau: Đối với dự án nhóm A, ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành thực hiện giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án. Đối với dự án nhóm B và nhóm C, ủy quyền cho các sở quản lý xây dựng chuyên ngành ký kết và thực hiện giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định tại hợp đồng dự án.

Hải An/Báo Đấu thầu