13/02/2020

TPHCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi 5 dự án xây dựng đô thị thông minh

UBND TPHCM đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND TPHCM tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 5 dự án đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với thiết kế cơ sở của các dự án. 

5b3716015danhvedothitphcm2simm_juta

 

UBND TPHCM sẽ xem xét, quyết định đầu tư các dự án sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định dự án. Các dự án gồm: dự án Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TPHCM; dự án Xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của TPHCM thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 – 2025; dự án Xây dựng Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TPHCM giai đoạn 2019 – 2021; dự án triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của TP – giai đoạn 1 và dự án triển khai Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn TPHCM).
Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chọn đơn vị tư vấn, ủy thác quản lý các dự án; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 62 dự án thuộc Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” để trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư vào đầu tháng 3-2020.
Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ điều chỉnh Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND TP đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020).

Bình Minh/Sài Gòn Đầu tư