25/05/2020

TP. Hồ Chí Minh: Lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất các quận, huyện năm 2020

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xác định rõ điều kiện được đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện năm 2020.

Cụ thể, để các huyện thống nhất cách xử lý khi lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ điều kiện được đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất các quận huyện trong năm 2020

UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất các quận huyện trong năm 2020

Để thực hiện lập, thẩm định và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan này cũng được giao kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất

Về lập, thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện, UBND các quận-huyện cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tách rõ danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; nêu rõ có còn trong thời hạn thực hiện hay không; cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án (nếu có); điều kiện và nguyên tắc xử lý khi đề nghị tiếp tục chuyển tiếp các dự án đã được ghi Kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xác định lại danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận – huyện có kế hoạch về nguồn vốn, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án của các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời xử lý các dự án chậm thực hiện thủ tục, chậm tiến độ sử dụng đất.

Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021 – 2025) được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên cả nước. Thời kỳ quy hoạch từ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mạnh Tiến/Kinh tế Nông thôn