02/08/2021

Tiếp thu, hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng

Tiếp thu ý kiến của Bộ NN&PTNT, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 7996/VP-ĐT, giao các sở ngành rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, phương án củng cố hệ thống đê điều để điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại Văn bản số 4409/BNN-PCTT ngày 14/7/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở); tham mưu, báo cáo UBND thành phố, dự thảo văn bản của UBND thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng theo đúng quy trình, quy định, tuân thủ đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 180-TB/TU ngày 22/3/2021.

Đối với các nội dung rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, phương án củng cố hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố theo Luật Quy hoạch ngày 21/11/2017 đã được UBND thành phố chỉ đạo tại Văn bản số 5737/VP-ĐT ngày 10-6-2021, trong đó có tích hợp phương án phòng, chống lũ và đê điều; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

PV