20/07/2016

Tiến hành thanh tra việc cấp phép xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp Giấy phép Xây dựng tại Thành phố Hà Nội.


Đoàn Thanh tra làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội

Theo quyết định, Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.

Qua thanh tra, phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các tổ chức cá nhân có sai phạm (nếu có); báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định thanh tra được căn cứ theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng; Quyết định 1366/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016…

Thời gian thanh tra sẽ được Đoàn thanh tra tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

Kim Thoa/Báo Xây dựng