20/11/2018

Tích hợp quy hoạch xây dựng tỉnh vào quy hoạch tỉnh

Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch quy định không tiếp tục lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp  vào quy hoạch tỉnh.

Sáng nay QH thông qua luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch với tỉ lệ 86,19% ĐBQH tán thành.

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch trước khi QH thông qua, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến đề nghị không lập quy hoạch xây dựng tỉnh vì nội dung, mức độ chi tiết của quy hoạch xây dựng tỉnh trùng với quy hoạch tỉnh tại luật Quy hoạch.

gd-cong-an-tinh-2

Các đại biểu bấm nút thông qua

Một số ý kiến khác đề nghị cần có quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất là quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và là công cụ quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Có ý kiến đề nghị xin ý kiến ĐBQH về nội dung này, có ý kiến cho rằng, việc bỏ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh được xây dựng từ trước đến nay.

UB Thường vụ QH cho rằng, đây là vấn đề mới và còn nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy để bảo đảm thận trọng, khách quan, UB Thường vụ QH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH gửi phiếu xin ý kiến các ĐBQH về nội dung này.

Kết quả có 217/469 phiếu (46,26%) đồng ý phương án quy hoạch xây dựng tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh; 251/469 phiếu (53,51%) đồng ý phương án quy hoạch xây dựng tỉnh được tích hợp trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.

“Sau khi xem xét toàn diện và trên cơ sở kết quả lấy phiếu xin ý kiến, UB Thường vụ QH xin tiếp thu và chỉnh lý dự luật theo hướng không tiếp tục lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch”, Chủ nhiệm UB Kinh tế cho hay.

Các loại quy hoạch khác trong quy hoạch xây dựng như quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

Với nội dung quy hoạch tỉnh được quy định tại điều 27 luật Quy hoạch bảo đảm đủ căn cứ để quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.