12/01/2021

Thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng

Bộ Nội vụ vừa có văn bản thống nhất với UBND TP Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Theo Tờ trình của UBND TP Hải Phòng gửi Bộ Nội vụ báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án trên, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được 5 tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Đối với 1 tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách trong tiêu chuẩn thứ 5 chưa đạt theo quy định, UBND TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND huyện Thủy Nguyên tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trong năm 2021 phải đạt.

Huyện Thủy Nguyên hiện có 18/37 (48,7%) xã đạt tiêu chuẩn phường thuộc thành phố. Do vậy, trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án, Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp môt số xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên đảm bảo đạt tỷ lệ 65% trở lên là phường.

Phúc Quyền/Đại đoàn kết