31/05/2018

Thế nào là ban quản lý dự án chuyên ngành?

Ban quản lý dự án do doanh nghiệp nhà nước thành lập là Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực theo quy định của Luật Xây dựng.


Ảnh minh họa

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 thành lập Ban quản lý dự án trên cơ sở của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên để tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của tập đoàn, tổng công ty nhà nước xem xét, chấp thuận việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực trực thuộc đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết để quản lý các dự án do đơn vị thành viên quyết định đầu tư.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Ban quản lý dự án của Công ty có được xem là Ban quản lý dự án chuyên nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Luật Xây dựng: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn”.

Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Căn cứ các quy định trên, Ban quản lý dự án do doanh nghiệp nhà nước thành lập là Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực theo quy định của Luật Xây dựng.

Theo Baochinhphu.vn