22/04/2023

Thanh Hóa: Đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu xây dựng

(KTVN) – UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 70/CT-UBND về việc thực hiện phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật; trong đó yêu cầu các tố chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa tài nguyên khoáng sản khai thác ra khỏi khu vực khai thác và lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

Đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (Nguồn: ST)

Tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; kịp thời rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin các mỏ khoáng sản được cấp phép còn hạn (bao gồm các thông tin về trữ lượng, công suất khai thác) trên Website của sở để các chủ đầu tư có cơ sở kiểm tra, rà soát, lựa chọn các mỏ có trữ lượng, chất lượng và đơn giá phù hợp nhất.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các mỏ trong Quy hoạch tỉnh vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép khai thác khi các chủ đầu tư/nhà thầu thi công dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để xuất (nếu đảm bảo tiêu chí, điều kiện) theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án công trình chuyên ngành, khu vực, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý dư án đầu tư xây dựng thuộc các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt nhu cầu hiện tại cũng như nhu cầu trong thời gian tới để đề xuất bổ sung quy hoạch mỏ vật liệu theo hướng phân bổ hợp lý các vị trí mỏ đảm bảo nhu cầu xây dựng trong khu vực và tối ưu hóa cự ly vận chuyển, cũng như trữ lượng mỏ làm cơ sở đưa các mỏ vào khoanh định khu vực đấu giá hoặc không đấu giá (nếu đủ điều kiện) làm cơ sở thực hiện, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra, khảo sát giá, trữ lượng, khối lượng cung ứng vật liệu xây dựng tại các mỏ, điểm tập kết, nơi sản xuất, kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm chắc diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng; trên cơ sở đó, kịp thời cập nhật, công bố hàng tháng (hoặc sớm hơn) giá những loại vật liệu có biến động lớn để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng biết, thực hiện.

Kiểm tra, rà soát phát hiện các mỏ khoáng sản mới (đất, đá, cát), nếu đủ điều kiện thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố sung khi thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đảm bảo an ninh nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Ngân