12/10/2016

Thái Nguyên xây dựng quy chế quản lý, đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị

Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực hoàn thiện quy chế quản lý, đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lính vực này.


Một trong không nhiều khu dân cư đẹp tại TP Thái Nguyên

Theo đó, Dự thảo Quy chế quản lý, đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm có 7 chương, 60 điều, quy định chi tiết công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, khu đô thị mới, công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án cải tạo, chỉnh trang khu dân cư, khu đô thị theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý các dự án khu dân cư, khu đô thị đã có quyết định đầu tư và đang xây dựng. Ngoài ra, còn quy định về chuyển giao, hoàn thành dự án, về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với phạm vi điều chỉnh gồm các dự án khu đô thị, khu dân cư mới; các khu đô thị, khu dân cư cải tạo chỉnh trang và các khu đô thị, khu dân cư đã đầu tư xây dựng.

Đối tượng áp dụng quy chế là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương tham gia vào quá trình quản lý và thực hiện đầu tư dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, quy chế quy định rõ về nguyên tắc đầu tư, ngoài quy định tại Điều 3 Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các pháp luật khác có liên quan thì phải đảm bảo theo các nguyên tắc sau: Vốn đầu tư thực hiện dự án gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ phát triển (ODA), vốn thành phần kinh tế khác; khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nguồn lực hợp pháp cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh vay để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị; việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phải thực hiện thông qua 2 hình thức (đấu giá quyền sử dụng đất hoặc chỉ định thầu trực tiếp theo các quy định); ngân sách nhà nước đầu tư lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị…

Dự kiến quy chế quản lý, đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức được thực hiện từ đầu năm 2017.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

NTV