24/03/2022

Tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký Quyết định số 69/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ, tập trung triển khai công tác tổng kết thực tiễn để xây dựng kế hoạch tổng thể về tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập. Vụ Quy hoạch – Kiến trúc trong thời gian tới sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị, nông thôn; góp phần bổ sung các cơ chế chính sách thu hút nguồn nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, khu vực nông thôn theo quy hoạch.

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kiến trúc là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Ảnh minh họa: Internet)

Trong năm 2022, một số nhiệm vụ cần thực hiện trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, cụ thể: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục rà soát, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị – nông thôn. Đồng thời, rà soát để sửa đổi bổ sung Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng phát triển kiến trúc Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thiện hướng dẫn về phương pháp quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng quy hoạch tích hợp và nâng cao năng lực thực hiện theo hướng dẫn của Luật Quy hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng giao Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kiến trúc tại các địa phương. Mặt khác, tăng cường công tác tập huấn, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc; hướng dẫn các địa phương thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, tốc độ phát triển đô thị, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh việc gắn kế hoạch đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng nhằm thu hút vốn đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhà ở theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng cũng sẽ tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến nội dung các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng về quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở, công trình thương mại, khách sạn, công trình hỗn hợp, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, chặt chẽ về quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch tại các khu vực đô thị, nông thôn và khu chức năng.

Hà Khánh/BXD