20/06/2017

Tập huấn xây dựng đề án vị trí làm việc cho các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Xây dựng

Ngày 15/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi tập huấn xây dựng đề án vị trí làm việc cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo và các cán bộ đến từ các Cục, Vụ, Viện trong ngành.

Tại buổi tập huấn, ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ đặt ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn khi xây dựng vị trí việc làm. Theo đó, vị trí việc làm được hiểu là một vị trí hoặc một chỗ làm việc trong một cơ quan, tổ chức, một đơn vị, gắn liền với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

Các nguyên tắc xác định vị trí việc làm được căn cứ trên cơ sở phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, gắn liền với chức danh nhất định, song hành với đó là tuân thủ các quy định về quản lý.

Trong quá trình thống kê vị trí việc làm cần sử dụng các phương pháp bổ trợ như so sánh, đối chiếu, ma trận để loại bỏ những mâu thuẫn, trùng chéo, bất hợp lý trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhiệm vụ của phương pháp xác định vị trí việc làm nhằm thống kê công việc lãnh đạo, quản lý điều hành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thống kê công việc thực thi, thừa hành về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành, mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, thống kê công việc phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệp.

Việc thống kê, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức và viên chức nhằm xác định sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để có sự phân công, bố trí, sử dụng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Các đơn vị có thể thực hiện thêm thống kê nhiệm vụ cá nhân để tạo cơ sở cho việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Hà Đào/BXD