16/11/2015

Tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 12/11/2015 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

Hàng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

Xây dựng chương trình hành động về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; phân công đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về phòng ngừa tham nhũng:

Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính – ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ; quản lý doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước; giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân và công tác tổ chức – cán bộ;

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và thực hiện các quy chế nội bộ; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

Xây dựng, ban hành và thực hiện các quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng;

Ban hành quy định và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

Minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

Cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;

Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, có cơ chế khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời và bảo vệ công chức, viên chức, người lao động dũng cảm tố cáo tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, nhất là minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, tặng quà và nộp lại quà tặng, tránh hình thức và các quy định khác của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gửi Thanh tra Bộ trước ngày 10 tháng cuối quý.

Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các đơn vị; tổng hợp và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng.

Theo Báo Xây dựng