07/12/2022

Tăng cường quản lý hoạt động tu bổ di tích trên địa bàn Thủ đô

(KTVN) – Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 4033/UBND-KGVX về thực hiện đúng quy định trong hoạt động tu bổ di tích thuộc địa bàn thành phố.

Theo đó, để bảo đảm nguyên tắc, tính đặc thù trong hoạt động tu bổ di tích nhằm giữ gìn, bảo tồn các yếu tố gốc của di tích theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Chùa Thầy (Hà Nội)

Đồng thời, thành lập Hội đồng đánh giá di tích và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng (theo phân cấp), thực hiện các quy định về tu bổ di tích. Đối với công trình kiến trúc gỗ, bảo đảm giữ gìn tối đa các cấu kiện gỗ cổ, gỗ cũ có khả năng tái sử dụng, các bức chạm khắc có giá trị về mỹ thuật, bảo đảm tính kế thừa; ưu tiên sử dụng các biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật truyền thống trong quá trình hạ giải, tu bổ, lắp dựng; bảo vệ an toàn hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (nếu có), đồ thờ phục vụ nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng và cảnh quan di tích trong suốt quá trình thi công; triệt để sử dụng biện pháp chắp – nối – vá đối với các cấu kiện hư hỏng một phần; chỉ thay thế cấu kiện gỗ cũ, gỗ cổ đã hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá di tích.

Bên cạnh đó, UBND TP còn yêu cầu:

– Chỉ đạo sát sao, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa, thực hiện đúng quy định về tu bổ di tích theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp; không để xảy ra sai phạm, tu bổ sai phép tại các di tích thuộc địa bàn Thành phố dưới bất kỳ hình thức nào.

– Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và công khai nội dung dự án bổ di tích đã được phê duyệt theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

– Rà soát, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thiết kế, tư vấn giám sát, thi công tu bổ di tích; đảm bảo hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.

– Tăng cường phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, tránh để xảy ra sai phạm, sai phép mới xử lý.

– Trong trường hợp có sự cố, sự vụ liên quan đến việc làm hư hỏng, mai một yếu tố gốc, ảnh hưởng hoặc xâm hại giá trị di tích cần báo cáo ngay tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao để phối hợp, có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

– Khẩn trương thực hiện tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp di tích có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các huyện, thị xã để thực hiện tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp di tích trên địa bàn Thành phố đã đủ thủ tục, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phê duyệt trong năm 2021-2022.

UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thiết kế, tư vấn giám sát, thi công tu bổ di tích; bảo đảm hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Tăng cường phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, tránh để xảy ra sai phạm mới xử lý.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện hoạt động tu bổ di tích, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị của di tích.

PV