14/04/2016

Tăng cường năng lực cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Chiều 13/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh và ông Kenichi Yamamoto, Phó trưởng đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tại Việt Nam, đồng chủ trì cuộc họp lần 2 của Ban chỉ đạo chung Dự án tăng cường năng lực trong lập dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam.


Toàn cảnh cuộc họp.

Dự án được thực hiện từ tháng 4/2015 và kết thúc vào tháng 3/2018. Đây là dự án nhằm quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, mà mục đích chính của dự án lần này là cải thiện các quy định về quản lý các dự án xây dựng công.

Dự án gồm 5 kết quả đầu ra: Một, tăng cường năng lực của Cục Giám định trong việc nhận diện các hạng mục công việc cần thiết liên quan đến quản lý chất lượng trong thi công công trình; Hai, tăng cường năng lực của Cục Giám định trong việc nhận diện các hạng mục công việc cần thiết liên quan đến quản lý an toàn trong thi công công trình; Ba, tăng cường năng lực của Vụ Kinh tế trong việc tích hợp các công việc quản lý thi công vào dự toán chi phí cho các công tác gián tiếp của nhà thầu thi công trong thi công xây dựng; Bốn, tăng cường năng lực của Cục Hoạt động xây dựng trong công tác tổ chức cơ chế đánh giá năng lực chuyên môn và kết quả thực hiện công việc của nàh thầu thi công và Ban QLDA; Năm, tăng cường năng lực của Vụ Kinh tế và Cục Giám định trong công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng.

Đến thời điểm này, sau 1 năm triển khai, đã có dự thảo của 3 đầu ra, bao gồm: Kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng, kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn và hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình.


Ông Kenichi Yamamoto, Phó trưởng đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tại Việt Nam cùng chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng giúp các nhà thầu thi công xây dựng kiểm tra các hạng mục chính và nội dung cần thiết khi lập kế hoạch quản lý chất lượng và hỗ trợ chủ đầu tư rà soát xem các hạng mục và nội dung cần thiết đã được đưa vào trong kế hoạch quản lý chất lượng chưa. Kế hoạch này phải được cập nhật theo thời gian.

Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn giúp các nàh thầu kiểm tra các hạng mục và nội dung cần thiết khi lập kế hoạch quản lý an toàn và hỗ trợ chủ đầu tư rà soát xem các hạng mục và nội dung cần thiết đã được dưa vào trong kế hoạch quản lý an toàn chưa. Kế hoạch này nên phù hợp với mục tiêu của dự án, ví dụ như mức độ hoàn thành mục tiêu về an toàn trong xây dựng sau một vài năm ở Việt Nam, cũng như các Nghị định và Thông tư mới ở Việt Nam.

Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình, hỗ trợ các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư xem xét tầm quan trọng của hệ thống dự toán chi phí các công trình xây dựng công và hiểu được sự cần thiết phải cải tiến hệ thống dự toán hiện hành hướng tới mức độ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giúp cho các cán bộ làm công tác có liên quan đến dự toán chi phí nắm rõ các khái niệm, cơ cấu hệ thống dự toán chi phí, các nội dung chi tiết và cơ chế cũng như phương pháp lập dự toán các chi phí gián triếp trong dự toán xây dựng công trình.


Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đại diện Bộ Xây dựng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp làm việc.

Sau khi nghe các chuyên gia phụ trách về từng kết quả đầu ra báo cáo nội dung, tiến độ hoàn thành, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp làm việc. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu hai bên lưu ý, ngoài việc quan tâm đến chất lượng công trình, quản lý chất lượng của nhà thầu, thì vẫn cần bổ sung thêm nội dung liên quan đến quản lý chất lượng của chủ đầu tư, trong đó mở rộng thêm phần quản lý vận hành của chủ đầu tư liên quan đến quan trắc công trình, đồng thời làm sâu sắc thêm năng lực của các đơn vị tư vấn dự án.

Thanh Nga/Báo Xây dựng