24/06/2021

Sớm tổng kết, đánh giá để hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai

Chiều ngày 23/6, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương có cuộc làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh:VGP

Toàn cảnh Hội nghị – Ảnh:VGP

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết quả hết sức tích cực, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn 2020-2030 nói chung, trong đó có thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực đất đai, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Trong đó bao gồm việc tổng kết Luật Đất đai năm 2013, để từ đó xây dựng một nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, bảo đảm thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, đứng trước những thực tiễn rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10 năm 2021, do vậy Thường trực Ban Bí thư ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW với sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết và chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các nội dung công việc với chất lượng cao.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này - Ảnh:VGP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này – Ảnh:VGP

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường là đặc biệt quan trọng với việc thực hiện hai nhiệm vụ song song, đó là tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và tổng kết Luật Đất đai năm 2013. Kết quả làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết.
Đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý: Chương trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW diễn ra trong khí thế quyết tâm của toàn hệ thống chính trị bước vào năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tới.

Thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổng kết, do vậy đòi hỏi các cấp, các ngành nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này.

Cúc Thắng/Báo Chính phủ