18/10/2021

Sở Xây dựng TPHCM thành lập đoàn giám sát các dự án sử dụng vốn ngân sách

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành Quyết định số 1391/QĐ-SXD-TĐDA về thành lập Đoàn Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Sở Xây dựng quyết định đầu tư.

Nội dung giám sát, đánh giá dự án dâu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và Quyết định số 669/QD-SXD-TDDA ngày 24/5/2021 của Sở Xây dựng về ban hành quy trình giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Sở Xây dựng quyết định đầu tư .

Đoàn giám sát có nhiệm vụ lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư; Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra , đánh giá dự án đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư; Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi các dự án (đối với các chủ đầu tư) do mình quản lý; Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo từng đối tượng quy định; Thực hiện xem xét , phân tích các thông tin , báo cáo , soạn thảo kết luận báo cáo giám sát , đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung và quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét .

Đoàn giám sát có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giảm sát, đánh giá đầu tư ở các cấp liên quan báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá đầu tư nếu cần thiết; Trường hợp cần thiết có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc tại hiện trường với các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát , đánh giá đầu tư ở các cấp liên quan, chủ đầu tư để làm rõ các nội dung liên quan đến việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Khi làm việc trực tiếp tại hiện trường phải có kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và phải thông báo trước với các cơ quan , đơn vị liên quan; Kiến nghị cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hoặc hủy bỏ quyết định đầu tư, đình chỉ, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng; Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sát , đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/10/2021 và Đoàn giám sát tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021.

PV