21/03/2018

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ngày 14/3/2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định 286/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Quyết định quy định rõ nguyên tắc chung về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Theo đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thi đua – khen thưởng.

Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch – Kiến trúc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Thanh tra Bộ.

Theo dõi, chi đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt;

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; quản lý chất lượng, nghiệm thu, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng; Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng; Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ và theo lĩnh vực phụ trách; Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đàu tư; Công tác thông tin và truyền thông của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng; Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công; Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng; Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Công tác phía Nam, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm Thông tin, Nhà Xuất bản xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Trường Đại học xây dựng Miền Trung; Trường Đại học xây dựng Miền Tây.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư – PPP trong lĩnh vực xây dựng; Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp; Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Công tác thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư; Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèọ của ngành Xây dựng; Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; Công tác thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhả nước được phân công, phụ trách; Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Xây dựng; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công; Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công; Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tham gia ý kiến về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Thực hiện nhiệm vụ: ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các đơn vị sự nghiệp y tế và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cừu Long, bao gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc; Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công; Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng trong lĩnh vực được phân công; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công; Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện Kiến trúc quốc gia; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng; Phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; Phụ trách chung về dự án ODA.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công; Công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ; Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách; Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công, phụ trách; Thường trực Hội đồng Quy hoạch – kiến trúc; Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Cục Phát triển đô thị, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Vãn Sinh giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng; Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở; Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công; Công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; Công tác quốc phòng – an ninh; Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng; Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng; Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Xây dựng; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công; Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công; Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Vật liệu xây dựng.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 555/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

PV