27/12/2016

Quy hoạch xây dựng Vùng cần liên kết các ngành

Đây là một trong những nội dung mà các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo khoa học “Phương pháp lập quy hoạch xây dựng vùng và đô thị theo hướng lồng ghép các quy hoạch ngành” vừa được Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tổ chức tại TP.HCM.


Quang cảnh Hội thảo.

Công tác quy hoạch (QH) là một trong những công cụ hữu hiệu, căn cứ chủ yếu để các cấp, các ngành định hướng mục tiêu phát triển, là cơ sở để xây dụng chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển và các dự án đầu tư. Thực tiễn cho thấy vừa qua công tác QH nói chung còn những tồn tại, đó là QH được lập quá nhiều, thiếu gắn kết, còn chồng chéo, mâu thuẫn làm giảm hiệu lực, hiệu quả của QH; nội dung QH chưa đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện QH còn bị buông lỏng, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều hành…

Từ thực tiễn cần đặt ra phương pháp lập QH xây dựng vùng và đô thị theo hướng lồng ghép các QH ngành. Theo đó, việc tích hợp QH nói chung, QH xây dựng nói riêng là giải pháp khoa học, cần thiết để giải quyết bất cập của hệ thống QH hiện nay. Yêu cầu tích hợp trước hết cần xác định từ hệ thống QH, thống nhất với đề xuất hệ thống QH cấp Quốc gia như QH tổng thể, QH ngành; cấp vùng cấp tỉnh cấp huyện, xã như đề cập trong Luật QH.

Riêng QH xây dựng cần thống nhất là QH ngành quốc gia với hệ thống QH được xác lập trong Luật Xây dựng.

Từ các quy định cho thấy QH xây dựng cấp Quốc gia là QH tổng thể phát triển đô thị đã có và đang phát huy hiệu quả, do vậy cần duy trì. Tuy nhiên hiện nay đang có sự trùng hợp thống nhất với QH xây dựng Vùng liên tỉnh và Vùng tỉnh đã để cập trong Luật Xây dụng hiện hành. Do vậy, QH vùng không chỉ là vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm mà còn vùng đặc thù về xây dựng như Vùng Thủ đô…

Song để phát huy hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống Luật thì trong QH xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh cũng cần đề cập, bổ sung những vấn để liên quan đến tổ chức không gian vật thể như: phương hướng phát triển các ngành có lợi thế, quan trọng của vùng, của tỉnh. Trong Luật Xây dựng, QH xây dựng vùng còn được lập cho vùng liên huyện, vùng huyện, vùng chức năng đặc thù. Đây là những loại QH xây dựng cần thiết trong giai đoạn tới.

Cao Cường/Báo Xây dựng