25/12/2018

Quy hoạch đô thị phải đáp ứng nhu cầu phát triển

Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1635-TB/TU, truyền đạt kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc vói Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Theo đó, để phát triển Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, văn minh, quy hoạch đô thị vừa phải đáp ứng nhu cầu phát triển vừa phải đáp ứng yêu cầu bảo tồn bản sắc kiến trúc, không gian công cộng và các di sản văn hóa… đòi hỏi Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần xác định rõ trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với sở Quy hoạch – Kiến trúc

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với sở Quy hoạch – Kiến trúc

Về công tác chuyên môn, Sở cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch còn lại; nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đảm bảo quy hoạch phải có tầm nhìn, phù họp với các điều kiện thực tiễn, có điểm nhấn về kiến trúc, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Qua đó, góp phần từng bước giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải dân số trong khu vực nội đô. Quan tâm nghiên cứu quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo quy hoạch xanh, có diện mạo kiến trúc riêng tại các khu vực ngoại thành; thực hiện cải tạo, bảo tồn không gian kiến trúc các làng, xã truyền thống. Chú trọng các vấn đề đô thị hóa khi các huyện trở thành quận, giữa các khu vực phát triển đô thị và phát triển sinh thái; thiết kế đô thị cần có sự chủ động về quy hoạch kiến trúc.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần tích cực nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch kiến trúc đối với việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định; sớm có giải pháp hợp lý về quy hoạch và kiến trúc để góp phần từng bước giải quyết tình trạng thiếu chỗ học tại khu vực nội đô, khu phố cổ, phố cũ; tập trung nâng cao chất lượng lấy và tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư trong công tác lập quy hoạch để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác lập quy hoạch cũng như tổ chức quản lý, giám sát viêc thực hiện theo quy hoạch. Chủ động trong việc giải quyết các vấn đề phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc. Thực hiện cải cách công tác lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và cung cấp thông tin quy hoạch cho nhân dân và doanh nghiệp…

Hoàng Phúc/Lao động Thủ đô