31/05/2016

Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đang lấy ý đóng cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2020, thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công của ngành xây dựng, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập từ 40 đơn vị năm 2015, đến hết năm 2020 có 38 đơn vị (Trong đó: sáp nhập 01 trường trung cấp thành cơ sở đào tạo của học viện; tổ chức và sắp xếp lại 01 trường trung cấp); thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực; thí điểm chuyển một số đơn vị sang mô hình doanh nghiệp hoặc thực hiện cổ phần hóa những đơn vị đủ điều kiện theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020 chuyển 20 đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp; trong đó: thí điểm thực hiện cổ phần hóa 17 đơn vị (Đào tạo 09 đơn vị, y tế 06 đơn vị, khoa học 02 đơn vị); sau đó tổ chức đánh giá, nếu có kết quả tốt sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa một số đơn vị còn lại.

Các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu đến hết năm 2020, có 37 đơn vị chiếm 97,3% trong tổng số đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự đảm bảo được chi hoạt động thường xuyên trở lên.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, mạng lưới các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành xây dựng. Tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn này, các đơn vị tiếp tục chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị ở mức độ tự chủ cao hơn, đến năm 2030 chỉ có một đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (Trung tâm thông tin); trong đó các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động như mô hình doanh nghiệp 30 đơn vị chiếm 78,9%; trong đó, dự kiến 20 đơn vị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần chiếm 52,6% tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Phúc Khang/Báo Xây dựng