18/11/2020

Quảng Nam: Lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050. UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được duyệt.

4529_image001

Sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế về tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, tổng cộng giá trị các gói thầu là 14.586.886.000 đồng. Các gói thầu về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập bản đồ địa hình, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập bản đồ địa hình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chung, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch, tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng, tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, thuê tổ chức, chuyên gia phản biện đồ án quy hoạch, kiểm toán. Các gói thầu này sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Đối với gói thầu tư vấn khảo sát, lập bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch, sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày. Đối với gói thầu chính, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày.

Nguyễn Nam/BXD