03/12/2015

Phê duyệt danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2016

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua danh mục 647 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích 1.561 ha được thực hiện thu hồi trong năm 2016.


Ảnh minh họa.

Năm 2016, Hà Nội đã bổ sung danh mục 97 dự án thu hồi đất, với diện tích 418,2 ha; danh mục 34 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, với diện tích 58,6 ha vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2015, danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015.

Như vậy, năm 2016, riêng các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất là 647 công trình, dự án với diện tích là 1.561 ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2016 của HĐND Thành phố; kinh phí bố trí để bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí; kinh phí bố trí để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí.

Ngoài ra là danh mục 456 công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, với diện tích là 1.011,5 ha. Trong đó, đất trồng lúa là 448 dự án, diện tích là 977,5 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 8 dự án, diện tích là 43,3 ha.

Đối với các công trình, dự án đã được thông qua nhưng đến hết ngày 31/12/2015 chưa thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cho phép tiếp tục được thực hiện trong năm 2016, gồm: 199 dự án thu hồi đất, với diện tích 386 ha; 118 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng, với diện tích 195,5 ha.

Tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 cũng như các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là dự án phải nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020).

Theo kế hoạch, năm 2015 danh mục dự án, công trình Hà Nội thực hiện thu hồi đất là 565 dự án với diện tích 1.357 ha; dự án, công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 300 dự án. Tuy nguồn thu từ đất năm 2015 dự kiến hoàn thành kế hoạch thu ngân sách (khoảng 13 nghìn tỷ đồng) nhưng Hà Nội mới thực hiện được 50% kế hoạch thu hồi đất.

Nguyên nhân thực hiện với tỷ lệ thấp được TP. Hà Nội giải trình là theo quy định của Luật Đất đai 2013, hồ sơ thu hồi đất phải có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết đã được thẩm định cho từng tổ chức, gia đình, cá nhân, nên thời gian chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất dài hơn so với quy định.

Khi lập danh mục dự án thu hồi đất trình HĐND Thành phố thông qua, các dự án tổng hợp trong danh mục mới đáp ứng yêu cầu của Luật Đất đai 2013, chủ đầu tư chưa xác định đúng thời gian chuẩn bị các thủ tục thu hồi đất. Chủ đầu tư cũng lúng túng trong việc chuẩn bị thực hiện đầu tư, các thủ tục thu hồi đất. Các Sở, ngành chức năng chưa tích cực trong việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khi giải quyết các thủ tục.

Bên cạnh đó, một số dự án phải chờ điều chỉnh theo Quy hoạch phân khu đô thị; vốn đầu tư công nhìn chung giảm để hạn chế nợ công tăng, nhiều công trình, dự án phải ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện.

Nhiều chủ đầu tư mặc dù đã có dự án, chủ trương đầu tư được phê duyệt nhưng chưa cân đối đủ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng. Các trường hợp này chủ yếu là các dự án đầu tư khu vực ngoài Nhà nước, nhiều chủ đầu tư phụ thuộc vào thị trường, về khả năng bán được hàng, huy động vốn… nên kéo dài thời gian thực hiện.

Riêng với các dự án khu vực ngoài Nhà nước, đến hết tháng 11/2015 đã thu hồi đất để thực hiện 52 dự án với diện tích 189 ha, đạt 70% kế hoạch với dự án khu vực ngoài Nhà nước; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ được 34 dự án đạt 68%. Nguyên nhân của thu hồi đất các dự án ngoài Nhà nước cao hơn do năm 2015 kinh tế cả nước nói chung và Hà Nội tăng trưởng khá, thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, Thành phố đã thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Gia Huy/Chinhphu.vn