10/11/2014

Phải công khai quỹ đất cho nhà ở xã hội trên website

Bộ Xây dựng vừa hoàn thành Dự thảo lần 4 Luật Nhà ở sửa đổi trình Chính phủ, trong đó có những quy định mới về phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, nhà ở xã hội chủ yếu được xây dựng dưới hình thức nhà chung cư, còn tại các khu vực còn lại có thể xây dựng nhà chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ.

Đặc biệt, dự thảo quy định quy hoạch quỹ đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên website của UBND cấp tỉnh và tại cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm quỹ đất được quy hoạch để thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội riêng, diện tích đất xây dựng nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội và diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội.

Dự thảo cũng đưa ra nhiều ưu đãi mới cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, những chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển của Nhà nước thì ngoài những ưu đãi về tài chính còn được Bộ Xây dựng cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng.

Khi nhà ở xã hội hoàn thành, các dịch vụ quản lý vận hành nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế như đối với dịch vụ công ích. Đơn vị quản lý được phép kinh doanh các dịch vụ khác trong khu nhà ở xã hội để tạo nguồn bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhằm giảm giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở.

Đối với việc mua bán nhà ở xã hội, Dự thảo quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ được bán nhà ở khi đã có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở và hoàn thành đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt; chỉ được cho thuê, cho thuê mua khi đã hoàn thành xây dựng xong nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết và thiết kế được duyệt.

Người thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở thì bên mua, thuê mua chỉ được phép bán, cho thuê nhà ở đó sau khi đã trả hết tiền cho chủ đầu tư và đã được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở sai quy định của Luật này hoặc chuyển nhượng cho người khác trong thời hạn thuê mua hoặc không sử dụng nhà ở thuê mua trong thời hạn theo quy định của Chính phủ thì phải trả lại nhà ở cho chủ đầu tư. Nếu không trả lại nhà ở thì Nhà nước sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi lại nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng quy định.