24/10/2023

Những nội dung xin ý kiến về dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thủ đô

(KTVN) – Thực trạng phát triển của ngành, lĩnh vực do đơn vị, địa phương phụ trách; các quan điểm, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để phát triển Thủ đô… là những nội dung Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội gửi xin ý kiến cho dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thủ đô.

Ảnh minh họa

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô).

Thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thành phố về Triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thủ đô.

Để hoàn thiện báo cáo trước khi xin ý kiến lãnh đạo thành phố và triển khai các bước xin ý kiến theo Khoản 1, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Quy hoạch Thủ đô.

Theo đó, tập trung vào 5 nội dung: Thực trạng phát triển của ngành, lĩnh vực do đơn vị, địa phương phụ trách; các quan điểm, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để phát triển Thủ đô; phương án phát triển của ngành, lĩnh vực; phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện và danh mục các dự án ưu tiên của ngành, lĩnh vực do đơn vị, địa phương phụ trách.

Minh Anh