04/08/2021

Nhiều luật, nghị định về tài nguyên, môi trường chồng chéo, bất cập

Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhằm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan để chủ động tháo gỡ các vướng mắc, bất cập.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế cho biết, kết quả rà soát cho thấy có 5 luật, 9 nghị định, 11 thông tư thuộc lĩnh vực mà bộ được giao quản lý còn vướng mắc, bất cập. Bên cạnh đó, có 13 luật, 5 nghị định, 6 thông tư nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành khác có bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó có các luật: Đất đai; Khoáng sản; Khí tượng – thủy văn; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Đa dạng sinh học.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ thuật “một văn bản sửa nhiều văn bản” để giảm thiểu ảnh hưởng đến các văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi phải thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, nếu không có tính khả thi thì kiến nghị rà soát các văn bản luật khác để sửa đồng bộ, đóng góp vào công cuộc hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Anh Thư/Sài Gòn giải phóng