19/07/2017

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Chính phủ vừa phê duyệt Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trức; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Nghị định 81/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn mới cho Bộ Xây dựng như: Quản lý và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng cơ sở hỏa táng; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành xây dựng; Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ do Chính phủ, Thủ tướng phân công; Xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản; Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong các công trình xây dựng; Cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Xây dựng có 25 đơn vị, được chia thành 2 khối đó là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra; Cục Kinh tế xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Công tác phía Nam; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản. Và khối các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ gồm: Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kiến trúc quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; Trung tâm Thông tin.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/7 và thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Tuyết Hạnh/BXD