26/06/2015

Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình cần tránh trồng chéo quy hoạch đô thị

Thay mặt Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn vừa gửi ý kiến tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu quan điểm của Bộ Xây dựng về Đề cương nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

145651baoxaydung_8

Theo Bộ Xây dựng: Đề cương nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 chưa tập trung làm rõ nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình theo yêu cầu của Nghị định số 92/2007/NĐ – CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch và Quyết định số 201/QĐ – TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020; tầm nhìn đến năm 2030. Đề cương có nhiều nội dung chồng lấn với Quy hoạch xây dựng như: định hướng phát triển không gian hạ tầng…

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát danh mục, chương trình, dự án ưu tiên triển khai giai đoạn 2020 nhằm tránh việc trồng chéo, tránh lãng phí ngân sách, đảm bảo hiệu quả đầu tư.