09/05/2016

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa”

Ngày 28/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia“Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa”mã số TC 27-15 do ThS. Đào Quốc Hùng làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Viện nghiên cứu.

An toàn cháy cho công trình là phần không thể thiếu trong xây dựng hiện đại. Cần xác lập cơ sở dữ liệu  về tính bắt cháy có sự liên quan trực tiếp  với các nguồn bắt cháy thực tế, có thêm biện pháp để đánh giá tinh bắt cháy của vật liệu xây dựng, giúp kiểm soát chất lượng vật liệu được khả thi hơn, do đó việc biên soạn  phương pháp thử xác định khả năng bắt cháy của vật liệu xây dựng khi chịu tác động trực tiếp của ngọn lửa là rất cần thiết.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa” được chuyển dịch chấp nhận ISO/TR 1192-1:1999, ISO 11925-2:2010 và ISO 11925-3:2010. Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn như sau:

– Tên bộ tiêu chuẩn: đổi thành “Thử nghiệm tác động với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa” với Phần 1- Hướng dẫn về khả năng bắt cháy, Phần 2- Thử nghiệm nguồn lửa đơn và Phần 3- Thử nghiệm đa nguồn;

– Kiểm tra sự chuyển dịch chính xác thông tin của các nội dung “Phạm vi áp dụng,Tài liệu viện dẫn, Các nguồn cháy điển hình trong thực tế, Những yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm khả năng bắt cháy, Mô hình cho bắt cháy chất rắn,Thuật ngữ và định nghĩa, Quy trình thử, Nguyên tắc thử, Thiết bị thử, Yêu cầu an toàn, …

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đã đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án, và nhất trí thông qua báo cáo dự thảo TCVN trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định.

Trung tâm Thông tin

Viện Vật liệu xây dựng

Các tin khác