12/11/2020

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5314/UBND-ĐT về triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 8336/VPCP-NC, ngày 5-10-2020, của Văn phòng Chính phủ trong quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Công văn nêu rõ, các sở, ban, ngành thành phố nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, các văn bản của Trung ương, của thành phố hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trong việc xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quyết định đầu tư của sở, ban, ngành, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành liên quan đến các công trình xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư, xây dựng công trình đối với các ban quản lý, các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu; phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu ý thức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành.

Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra công vụ liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng công trình trên địa bàn thành phố và việc thực thi công vụ của các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ liên quan. Qua đó kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về kinh tế, xử lý trách nhiệm theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, các văn bản của Trung ương, của thành phố hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng trong việc xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quyết định đầu tư của UBND quận, huyện, thị xã, trong việc giải quyết các TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của UBND quận, huyện, thị xã liên quan đến các công trình xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư, xây dựng công trình đối với các ban quản lý, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu; phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng thiếu ý thức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, buông lỏng quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các hoạt động xây dựng diễn ra trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước, về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

TQ/Pháp luật và Xã hội