20/12/2017

Ngành Xây dựng: Thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phát triển

Chiều 19/12 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thiên Trường)

Về phía Đoàn kiểm tra có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng. Đại điện lãnh đạo Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cùng đại diện các Cục, Vụ trong Bộ.

Ngành Xây dựng thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 trong điều kiện được kế thừa những thành quả quan trọng và kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ 2011 – 2015 nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của cả nước. Những hạn chế trước đó của ngành chưa được khắc phục đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của ngành.

Nhiệm vụ trọng tâm trong suốt 2 năm qua là toàn ngành đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò kinh tế mũi nhọn, đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, đẩy mạnh cổ phần hóa.

Bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng được triển khai cụ thể qua 7 nội dung, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng vào kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua, các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng được các cơ sở, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhiều đơn vị đã kết hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng với các hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành hàng năm.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng cao, hoàn thiện, đáp ứng kịp thời những yêu cầu và thách thức mới. Quỹ thi đua khen thưởng của Bộ cũng được sử dụng đúng quy định, mục đích. Bên cạnh đó, Bộ cũng chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua yêu nước được thực hiện qua các cuộc vận động của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phòng trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau đều được triển khai nghiêm túc. Bộ Xây dựng cũng đã phát động nhiều phong trào và đều được các cán bộ công nhân viên hưởng ứng nhiệt tình.

Trong 2 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được Bộ và các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, nhận thức về thi đua, khen thưởng trong toàn ngành được nâng cao. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác, đúng quy định và có tác dụng nêu gương. Đây thực sự trở thành động lực to lớn để ngành Xây dựng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, đóng góp xứng đáng vào thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác thi đua khen thưởng còn một số tồn tại hạn chế như một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm tới công tác thi đua khen thưởng. Hoạt động của một số hội đồng thi đua, khen thưởng chủ yếu tập trung về việc xét khen thưởng, chưa chú trọng chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua ở cơ sở.

Trong giai đoạn 2017- 2020, ngành Xây dựng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng; phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định: Đối với ngành Xây dựng, thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động. Khối lao động sản xuất, có đặc thù hết sức khó khăn, chính vì thế nếu không có thi đua khen thưởng thì rất khó thúc đẩy hoạt động. Ban cán sự và lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo triển khai, phát huy ưu điểm của công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực chất, tạo ra sự lan tỏa ra các đơn vị. Phương hướng trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo thực thiện công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, đúng quy định và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bổ sung ý kiến vai trò của Bộ Xây dựng trong cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở triển khai kế hoạch này, Bộ Xây dựng tham gia với vai trò ban chỉ đạo. Trong 19 tiêu chí thì có tiêu chí quy hoạch được xem là yếu tố để xem xét nông thôn mới. Trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, cần đưa thêm các tiêu chí không chỉ có quy hoạch mà còn cần đưa thêm các vấn đề liên quan đến ổn định sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, môi trường. Nhận thức của Bộ Xây dựng trong quy hoạch nông thôn mới khác với quy hoạch đô thị. Quy hoạch nông thôn mới chỉ đơn giản là chỉnh trang các khu dân cư tập trung và ổn định để đổi mới cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng khu mới. Liên quan nội dung tổ chức không gian nông thôn, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, chỉnh trang để làm sao tăng chất lượng sống của người dân, về hạ tầng thì nên rà soát để làm sạch thôn xóm văn minh, tiết kiệm quỹ đất.


Đồng chí Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đồng tình với các kết quả nổi bật Bộ Xây dựng đã trình bày trong báo cáo. (Ảnh: Thiên Trường)

Đồng tình với kết quả nổi bật mà Bộ đã trình bày trong báo cáo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng đánh giá cao Bộ Xây dựng trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hội đồng thi đua khen thưởng phát động phong trào. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương yêu cầu trong năm 2018, Bộ tổng kết sâu sắc hơn nữa những kinh nghiệm trong thực hiện cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, coi đây là báo cáo chuyên đề để kỷ niệm 60 năm thành lập ngành.

Cũng trong chiều 19/12, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội – CTCP.

Theo báo cáo của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội, công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua được Tổng Cty quán triệt và triển khai theo quy định chung của Bộ Xây dựng. Các phong trào thi đua ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Tổng Cty và Công đoàn Tổng Cty đã phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”.

Trong 2 năm qua, Hội đồng thi đua, khen thưởng thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan trong các lĩnh vực quản lý, đặc biệt thường xuyên lấy ý kiến của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Do đó, tất cả các trường hợp khen thưởng đều được đánh giá đầy đủ, không có thắc mắc, khiếu nại về kết quả khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Tổng Cty Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng Tổng Cty đề ra là phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là các phong trào thi đua phải đạt được yêu cầu thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng.

Hà Đào/BXD