26/03/2018

Lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 20/TTr-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


Khu kinh tế Thái Bình có diện tích hơn 30.000ha.

Về vấn đề trên, sau khi nghiên cứu, ngày 19/3/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 541/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thái Bình với nội dung như sau: Căn cứ văn bản số 175/TTg-CN ngày 05/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND tỉnh Thái Bình chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình sau khi UBND tỉnh Thái Bình hoàn thành hồ sơ trình thẩm định theo quy định của pháp luật.

Đoan Trang/BXD