26/03/2023

Lâm Đồng: Quy định quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

(KTVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa kí Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa (Ảnh: ST)

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng. Theo quyết định, Sở Xây dựng có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cơ cấu tổ chức gồm Văn phòng Sở; Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể: Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; phòng Quản lý xây dựng; phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Ngoài ra Sở Xây dựng còn có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Tuyết Ngân