22/09/2020

Khó quản lý thông tin các dự án sử dụng đất

Trong kết luận giám sát và phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố năm 2018, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố sớm hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tăng cường quản lý dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay, công việc này vẫn chưa hoàn thành.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sự chậm trễ là do chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành đối với mỗi thủ tục rất khác nhau. Cùng với đó, số lượng dự án nhiều, quy trình, trình tự, thủ tục được điều chỉnh, thay đổi nhiều lần; thông tin quản lý các dự án chưa được liên thông; các tổ chức được giao đất, cho thuê đất chưa chủ động, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho cơ quan quản lý…

Trên thực tế, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 5-9-2018 thực hiện Thông báo của HĐND thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phần mềm quản lý thông tin các dự án kết nối liên thông giữa các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã… Tuy nhiên, do các sở, ngành, địa phương chưa chủ động phối hợp thực hiện nên chưa thể hoàn thành nội dung này trong kế hoạch.

Việc xây dựng phần mềm quản lý thông tin các dự án nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý tổng hợp dữ liệu, khai thác dữ liệu và quản lý tốt hơn việc thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ này cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của các ngành, đơn vị liên quan.

Bảo Vy/Hà Nội mới