07/08/2015

Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

Trong 3 ngày (từ 7-9/8) tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 501 đại biểu đại diện cho hơn 22 nghìn hội viên.


Đại hội nghiêm túc đánh giá hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2010-2015; khẳng định, biểu dương nỗ lực, cố gắng, thành tựu và những đóng góp quan trọng của báo chí cả nước và Hội Nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước phát triển toàn diện, tích cực của Hội; phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, những bài học thiết thực trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội; đánh giá sâu sắc bối cảnh, tình hình quốc tế, trong nước và thực tiễn đời sống báo chí, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của công tác Hội nhiệm kỳ khoá X (2015-2010).

Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá X đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước theo mục tiêu “dân gàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận về Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá IX “Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn; xây dựng tổ chức Hội, đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá IX; Báo cáo công tác kiểm tra của Hội và một số văn bản khác…

Theo Báo Xây dựng