05/12/2022

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tái định cư

(KTVN) – Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng; trong đó Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tòa (12 tòa thuộc quỹ nhà 30%), Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tòa, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa.

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư đã được các cấp, các ngành Thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định pháp luật. Việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn, cải thiện điều kiện ở và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư và diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư vẫn còn một số tồn tại hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tại Văn bản số 62-CV/BCS ngày 27/01/2022 về việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021, Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố.

Để kịp thời khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố, góp phần nâng cao nếp sống văn minh của cộng đồng dân cư tại các nhà chung cư tái định cư, UBND Thành phố Hà Nội giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết tranh chấp trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại hạn chế.

Trong đó, chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ các diện tích sinh hoạt cộng đồng được chuyển đổi từ diện tích kinh doanh dịch vụ tại nhà chung cư tái định cư theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.

Rà soát bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, quỹ đất trống để xây dựng nhà văn hóa, hoặc quỹ nhà trên địa bàn quản lý để bố trí hoặc kết hợp sinh hoạt chung cho cụm dân cư đối với nhà chung cư tái định cư không có diện tích sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế, và cũng không có diện tích kinh doanh dịch vụ để chuyển đổi mục đích…

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan có trách nhiệm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch để triển khai, hoặc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

PV