14/07/2016

Hướng dẫn mới thực hiện Luật Nhà ở 2014

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.


Thông tư này quy định về phát triển nhà ở; phát triển nhà ở công vụ; quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên, nhà cũ…); sở hữu nhà ở Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

Thư Kỳ/Báo Xây dựng